សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ូរីហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ ។ Call Center/Hot Line : (855) 23 999 661 / (855) 23 999 662
Head Office

Working Time : (07:30AM-15:00PM)
Address : No.119B, St.271, Sangkat Derm Tkov, Khan Chamkamorn Phnom Penh, Cambodia
Tel : (855) 23 999 661 / 999 662
Fax : (855) 23 999 663
Website : www.woorifinancecambodia.com