សូមអរគុណ សម្រាប់ការចូលមកកាន់ គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ!

  យើងខ្ញុំ រីករាយសូមគោរពជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកថា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ឯ.ក និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ូរី ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
បានគួបបញ្ចូលគ្នា ជាគ្រឹះស្ថានមី ក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែមួយដែលស្ថិតក្រោមឈ្មោះ “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ឯ.ក”

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមេត្តាចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន តាមរយ: www.wbfinance.com.kh

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ ៖ 023 963 333.

សូមអរគុណ។

Thanks for visiting our website!

  We are pleased to announce that WB Finance Co., Ltd. and Woori Finance (Cambodia) Plc.
have been merged into one institution under the name of “WB Finance Co., Ltd.”

For more information, please visit WB Finance’s website at www.wbfinance.com.kh

For immediate supports please call our hotline at ៖ 023 963 333.

Thank you.